Care & Mediation

Begin 2024 is de nieuwe site online!

Is aandacht voor de ‘IK-s’ binnen het geschil

Mensen zoeken niet naar Het Recht. Wel naar hun gewaardeerd Rechtsvaardigheidsgevoel

 om zelf de keuze te houden eruit te gaan om vooral niet Buitengesloten te worden

Essentieplein voor

Werkgevers

Most popular

Voorkom dat het jouw onderneming raakt door uitval en resultaatderving

Vlot kosten en tijd besparen

Zorg en Onderwijs

Most popular

Hoe om te gaan en  Wat kan jij betekenen voor de getroffenen

Preventie pesten en problemen

Enjoy the best
Care & Mediation  combined together

De meeste conflicten zijn gevolgen van onderliggende oorzaak uit het recente verleden.

Die in beginsel  weinig met de relatie tussen beide parten te maken heeft, maar wel bijdragen bij aan het ontstaan van het geschil.

Care en mediation brengt ‘de angel van ontstaan’ in beeld.

Waarmee wel duurzame afspraken ontstaan omdat

Direct aan de slag

Beide partijen zich gehoord voelen.
Zekerheden komen  in ieders persoonlijke toekomstvisie. Vertrouwen ontvangen kan worden, omdat er gehoor wordt gegeven aan het rechtsgevoel
Er ruimte is binnen de gemaakte afspraken om kleine onverwachte gebeurtenissen op te kunnen vangen

Er afspraken zijn gemaakt over nazorg en evaluatie mogelijkheden

Omdat de ‘Ik’ bepaalt

* Hoe erg de onderlinge verstandhouding zijn ontregeld

* Welke zekerheden weg kunnen vallen

* Hoe de gesprekken zullen verlopen

* Over dat wat kan blijven uit  het opgebouwde gezamenlijke deel

* Waar de toenadering bevindt

* Wat helpend is om vertrouwen te doen laten herstellen

* Hoe afspraken nagekomen kunnen worden

* Welke ondersteuning tijdens en achteraf nodig is

Vaak komend uit emoties en de wil om gewaardeerd te worden

De ‘angel van oorzaak’ bevindt zich zelden binnen het ontstane conflict 

Alleen afspraken maken om het verschil te laten stoppen leidt vaak tot nieuwe probleemsituaties met voor beide partijen ‘onbevredigde’ gevoelens en angst om Buitengesloten te worden

 

Aanwezige vaardigheden en kennis gebieden binnen Care & Mediation

Coachend

Verder leven met…

Most popular

Sociaal  mentale ondersteuning 

Most popular

Volwaardig serviceprogram

Preventie tools buitensluiting – pesten

Most popular

Care & Mediation

meer dan enkel praten over stoppen van conflcit probleem

(conflict)Problemen oplossen gaat niet zonder aandacht te hebben voor persoonlijke ideeën verwachtingen en levenservaringen. Achter elk probleem en conflict zit een verhalen, verwachtingen en gedachtes om een gezamenlijk doel te behalen. Een deel zal stoppen of een andere invulling gaan krijgen.

Direct contact 0644895078

Het conflict is een gezamenlijk traject waar je gezamenlijke tegelijkertijd individueel door heen moet.

Reken tijdens het conflict niet op begrip van de andere, net als jij is ook de andere bezig met zijn eigen weg te zoeken, zekers wanneer een traumatische ervaring alles veranderd heeft.

Binnen Care & Mediation een vaste taak van de mediator een zekerheid dat ieders mentale maar ook gezondheid problematieken de juiste inhoud en plek krijgt, indien van toepassing onderdeel is binnen het traject en te maken afspraken

Menselijke maat

Tips en Tops maar ook ervaren welke kwaliteiten er zijn en hoe het ingezet kan worden. Tijdens het individuele inventarisatie gesprek van geschil wordt gevraagd naar de wensen, behoeftes en vaardigheden. Zekerheid dat jouw vaardigheden binnen de afspraken een plek krijgen

 learn more

Mentale care maakt zekerder

Gezondheid problemen, Handicap, Niet aangeboren Hersenletsel, Traumatische ervaring.  Hoe groot of klein dan ook aanwezig bij een of alle partijen. Het draagt bij aan het geschil, de gesprekken, dat wat nodig is, en aan mogelijkheden om uit de spanningen te komen maar vooral verder kunnen gaan met genieten.

 learn more

Rollen en systemen

Systemen bij betrokken partijen maar ook binnen de onderlinge verhoudingen kunnen een rol spelen binnen. Zo kan er sprake zijn van een zorg ondersteuning systeem maar ook team verhoudingen hebben invloed op de personen. In het gesprek zal dan ook vooruitgekeken worden welke verhoudingen (systemen) er na het beëindigen van het conflict helpend kunnen zijn. Het is vooral een leuke afwisseling binnen waaruit nieuwe onverwachte oplossingen uit kunnen ontstaan

 learn more

Mediation

Een volwaardig mediation traject. met alles erop en eraan. Enkel zal het sneller verlopen ondanks dat er aan begin individuele gesprekken worden gehouden. Is nazorg en een evaluatiegesprek na 3 maanden inbegrepen. Uiteraard zal over de invulling gezamenlijke afstemming plaatsvinden en zal de mediator onafhankelijk en onpartijdig blijven. Ook bij inschakelen van externe deskundigen die nodig zijn voor hun specifieke kennis en vaardigheden kiezen de partijen welke deskundiger ingeschakeld wordt

 learn more

Beide partijen zeggen geen schuld te hebben  Enkel hinder te hebben van het ontstane conflict

De enigste waarheid is dat beide partijen  geen last willen hebben van een conlfict. Ze wilen enkel verder zonder conflcit. desnoods zonder de ander. 

GET STARTED NOW

Binnen Care en Mediation is het hoofddoel ‘Het geschil/conflict laten stoppen, met gezamenlijk goed voelende langdurige oplossingen.”

Tot welke invulling er gekomen zal gaan worden,  wordt in het verloop van het mediationtraject vormgegeven. Belangrijker binnen het traject is hoe er invulling wordt geven aan ‘goed voelende mentale gezonde afspraken.’ Uiteindelijk bepaald dit hoe beide partijen langdurig profijt hebben van de spanningsvolle periode met de weet hoe zekerheden behouden kunnen blijven.  

Wat nodig is om goed het conflict te stoppen

Gezien worden als persoon en oprecht onbevangen begrepen worden in de weerstanden en eigen mogelijkheden die ervaren worden. het liefst met  zekerheden en weten wat het geeft en oplevert.

Heldere en duidelijke  taakverdeling  binnen de afspraken waarin ruimte is voor ieders vaardigheden en visies. met afstemming over de bedoelingen van een afspraak en zijn doel.

 learn more

Kennis van de oorsprong

Het conflict is het gerezen probleem, maar wat is de oorzaak. Waar ligt die en waarom is het ontstaan.   Wanneer dit helder is, de oorzaak is bekend, kan het gesprek over verwachtignen, wat het doet en  inzetten van mogelijkheden starten.  Vaak ontstaan de oplossingen en invulling van afspraken dan vanzelf. Sturing en afstemming op de inhoudelijke bedoelingen maakt dat er ook nieuwe verwachtingen worden uitgesproken. Misschien nog belangrijker de angel van pijn en onvrede wordt uit het gerezen conflcit gehaald. 

 learn more

Er is geen dader nog slachtoffer

De vragen en gesrpekken over goed en fout, schuld en onschuld kosten onnodig veel tijd en energie. Bovendien zullen ze de echte redenen en oplossingen in de vergetelheid brengen. Beide partijen hebben er last van, zaak dan ook om helder te hebben wat het met iemand doet en welke factoren volgens de persoon zelf bijdragen aan ontstaan en de oplossingen.

 learn more

Inschakelen externe 

Vaak spelen er meerdere zaken binnen verschillende leefgebieden mee aan een conflcit, enkel door weg te blijven van beoordelingen komen de onbewuste meespelers  conflcitaanjagende factoren in beeld. Soms moeten deze door een andere partij of deskundigheid worden opgelost of speelt een belangrijke rol in het komen van beeindiging van conflict. Regel dat die partijen ingeschakeld worden. 

 learn more